ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ